shenmue

Shenmue – 2000 Developer Interview with Yu Suzuki, Manabu Takimoto, Takenobu Mitsuyoshi and more Yu Suzuki – Producer Keiji Okayasu – Director Masanori Oe – Main Designer Manabu Takimoto – Interior Designer Eigo Kasahara – Planner Takenobu Mitsuyoshi – Sound Director Yuzo Koshiro – Composer Names and Titles Suzuki: Kasahara made up a lot of … Continue reading shenmue